Kredyt nawozowy: kredyt obrotowy w rachunku kredytowym pn. „KREDYT NAWOZOWY”
• kredyt może być przeznaczony na:
• a) zakup nawozów mineralnych,
• b) zakup środków ochrony roślin,
• c) zakup pasz,
• d) finansowanie usług rolniczych,
• e) zakup kwalifikowanego materiału siewnego,
• f) zakup paliwa na cele rolnicze,
• g) zakup zwierząt do chowu lub hodowli,
• h) zakup osprzętu, części zamiennych i narzędzi rolniczych nie mających charakteru środków trwałych.
• kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania z Banku środków finansowych, fakturami VAT, a w odniesieniu do zakupów, o których mowa w pkt. c), g) i h) również innymi dowodami kupna – sprzedaży, wykorzystania co najmniej 60% wartości kredytu na zakupy dokonane po dniu zawarcia umowy o kredyt lub w okresie 2 miesięcy przed dniem jej zawarcia.
• Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
• kredyt udzielany jest osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, prowadzącym działalność rolniczą, będącym właścicielami, użytkownikami (na podstawie umowy użyczenia zawartej co najmniej na okres 10 miesięcy, w tym co najmniej 8 miesięcy w okresie kredytowania) lub dzierżawcami (na podstawie umowy dzierżawy zawartej co najmniej na okres 10 miesięcy, w tym co najmniej 8 miesięcy w okresie kredytowania) użytków rolnych. Kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o wielkości posiadanych użytków rolnych oraz umowy dzierżawy lub użyczenia.
• kwota kredytu wynosi maksymalnie 1 500,00 zł na 1 ha użytków rolnych.
• kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy; spłata kapitału kredytu może być dokonana jednorazowo lub w ratach.
• atrakcyjne oprocentowanie kredytu,
• spłata może następować miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo -  zgodnie z oczekiwaniami Klienta,
• możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału lub odsetek.