Kredyt unijny SGB:
• udzielany jest w celu umożliwienia realizacji całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia inwestycyjnego przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych UE,
• może być udzielany podmiotom posiadającym zdolność kredytową ubiegającym się o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia ze środków funduszy pomocowych,
• może być udzielany rolnikom, rybakom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz innym beneficjentom programów na przedsięwzięcie realizowane w ramach programów inwestycyjnych funduszy strukturalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz innych programów pomocowych,
• kwota kredytu może wynosić maksymalnie 80% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia,
• w uzasadnionych przypadkach, jeśli jest to zgodne z procedurami programu, kwota kredytu może zostać zwiększona do 100% całkowitej wartości planowanego przedsięwzięcia,
• kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest także sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych,
• maksymalny okres spłaty kredytu wynosi 8 lat,
• w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu spłaty kredytu powyżej 8 lat, a także zastosowania karencji w spłacie kapitału kredytu.