Przeznaczenie kredytu:
1) zakup użytków rolnych w celu utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego; w skład przedsięwzięcia inwestycyjnego może wchodzić zakup nieużytków, lasów, rowów, gruntów zakrzewionych itp. jeżeli stanowią one część nabywanej działki ewidencyjnej, na której znajdują się użytki rolne;
2) kredyt inwestycyjny na zakup użytków rolnych może być przeznaczony na spłatę kredytu inwestycyjnego lub kilku kredytów inwestycyjnych udzielonych na zakup użytków rolnych przez inny bank lub inne banki, w przypadku przejmowania kredytobiorcy do kompleksowej obsługi z tego banku lub tych banków; w takim przypadku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenia z innego lub innych banków o stanie zadłużenia z tytułu kredytu inwestycyjnego lub kredytów inwestycyjnych, w których podany będzie również cel, na jaki kredyt lub kredyty zostały udzielone; wnioskodawca przedkłada również zawarte z tym bankiem lub tymi bankami umowy oraz nie jest zobowiązany do posiadania środków własnych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
podmioty prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie rolnictwa w grupach (uprawy rolne, uprawa roślin wieloletnich, rozmnażanie roślin, chów i hodowla zwierząt, uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt, obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, działy specjalne produkcji rolnej):
1) osoby fizyczne
2) spółki prawa handlowego
3) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną

Kwota kredytu/udział środków własnych:
80% średniej ceny rynkowej nabywanych użytków rolnych w poszczególnych województwach, według danych GUS i wyznaczana w oparciu o:
1) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
2) ocenę zdolności kredytowej
3) proponowane zabezpieczenie
4) celowość/efektywność przedsięwzięcia
5) poziom ryzyka kredytowego

Udział własny - minimum 20% nakładów inwestycyjnych

Forma i sposób wypłaty:
wykorzystanie może nastąpić jednorazowo lub w transzach, na rzecz sprzedającego użytki rolne, przez przelanie środków na wskazany rachunek lub wypłatę gotówki, przy zachowaniu zasady, że kolejna transza realizowana jest po udokumentowaniu/rozliczeniu poprzedniej (w przypadku wypłaty kredytu w transzach)

Oprocentowanie:
1,5 stopy redyskonta weksli NBP + marża 2,00 p.p.
Okres spłaty/karencja:
Maksymalny okres spłaty kredytu - 15 lat.
Karencja w spłacie kredytu - możliwa na wniosek klienta na okres do 24 miesięcy

Forma i sposób spłaty kredytu, odsetek, prowizji i innych opłat:
wszystkie spłaty dokonywane są z rachunku obsługi kredytu - kredytobiorca w terminach i kwotach wskazanych w umowie i harmonogramie zobowiązany jest zapewnić na tym rachunku środki przeznaczone na spłatę kredytu, odsetek, prowizji, opłat, kosztów; spłata kapitału kredytu może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych; odsetki są naliczane miesięcznie i pobierane w okresach miesięcznych lub kwartalnych

Formy zabezpieczenia:
obligatoryjne hipoteka na nabywanych użytkach rolnych oraz wszystkie inne formy zabezpieczeń stosowane w banku