[Forma i miejsce złożenia reklamacji]

§ 1

1. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta:
             2) osobiście w dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu;
             3) telefonicznie w formie ustnej na numery telefonów wskazane na stronie internetowej Banku;
             4) listownie w formie pisemnej na adres dowolnej placówki Banku;
             5) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku;
             6) faksem w formie pisemnej na numery placówek Banku, podane na stronie internetowej Banku, z zastrzeżeniem ust. 2

2. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienie reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

3.  Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na  obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.

4. Reklamacje mogą być wnoszone w następujących jednostkach organizacyjnych zajmujących się obsługą klienta:  

1) Centrali w Wołczynie;
2) Oddziale w Wołczynie;
3) Filii w Wołczynie,

4) Punkcie Kasowym w Wołczynie,
5) Oddziale w Kluczborku;

6) Punkcie Kasowym w Kluczborku,
7) Filii w Byczynie;   
8) Oddziale w Namysłowie;
9) Filii w Brzegu.

5. Adresy placówek znajdują się na stronie internetowej Banku: www.bswolczyn.pl.

 

[Zakres danych zawartych w reklamacji]

§ 2

1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
            1) imię i nazwisko lub nazwę klienta; 
            2) adres korespondencyjny;
            3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta;
            4) oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
            5) własnoręczny podpis klienta; z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:
            1) imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty;
            2) numer karty/karty NFC;
            3) numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC;
            4) datę transakcji;
            5) kwotę transakcji;
            6) miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

3. Formularze reklamacji znajdują się na stronie internetowej Banki tj. www.bswolczyn.pl.

4. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

5. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

[Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji]

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

[Termin rozpatrzenia reklamacji]

§ 4

1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.

2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni.

3. Za szczególne skomplikowane przypadki uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych. 

4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:
               1) wyjaśnia przyczyn opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji;
               2) wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia zastrzeżeń klienta; 
               3) wskazuje przewidywany terminu udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

5. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

7. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

8. Udzielając odpowiedzi na reklamację Bank bierze pod uwagę stan faktyczny istniejący w ostatnim dniu terminu na udzielenie odpowiedzi na reklamację, chyba że informacje i ewentualne dokumenty, jakimi dysponuje Bank, umożliwiają udzielenie odpowiedzi wcześniej.

9.  W przypadku gdy zmianie ulegnie stan faktyczny, w oparciu o który Bank udzielił odpowiedzi na reklamację, Bank ponownie rozpoznaje reklamację biorąc pod uwagę zmieniony stan faktyczny, o ile zmiany nastąpiły na korzyść klienta.

 [Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji]

§ 5

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
              1) listem poleconym na adres wskazany w reklamacji, z zastrzeżeniem ust. 2 lub
              2) wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient podał w reklamacji inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Zasady z ust. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

[Informacje dodatkowe]

§ 6

1. Bank jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

2. W razie sporu z Bankiem klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.

3. W przypadku reklamacji dotyczących ubezpieczeń, klient banku ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

4. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
               1) odwołać się do Zarządu Banku, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu Banku do Rady Nadzorczej Banku, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwym dla reklamacji,0
               2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
               3) złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego, 
               4) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich lub
               5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

5. Zasady opisanej w ust. 4 pkt 4 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

6. W przypadku wystąpienia sporów konsumenckich pomiędzy klientem a Bankiem:
               1) podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/; 
               2) podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego  rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/.

[Skargi]

§ 7

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank lub  wykonywanej działalności nie stanowiących reklamacji klient ma prawo złożyć skargę. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 4.

 [Wniosek]

§8

1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku. 2. Do wniosków stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1 – 6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 4 pkt 4.

 

 


Formularz reklamacji dla klientów indywidualnych
Formularz reklamacji dla klientów instytucjonalnych
Formularz reklamacji transakcji kartą dla klientów indywidualnych
Formularz reklamacji transakcji kartą dla klientów instytucjonalnych
Formularz reklamacyjny Concordia
Formularz reklamacyjny Macif