Bank Spółdzielczy w Wołczynie powstał w 1946 roku z inicjatywy kilkunastu osób pod przewodnictwem Rudolfa Nowaka, przedwojennego działacza Kas Stefczyka. Utworzenie Banku było odpowiedzią na ogromną potrzebę pieniędzy niezbędnych do powojennej odbudowy i uruchomienia gospodarstw rolnych, warsztatów, infrastruktury miasteczka i okolic. Historyczne zgromadzenie, zwołane na dzień 23 czerwca 1946 r. zainaugurowało powstanie Banku Spółdzielczego. Otworzył je ówczesny burmistrz Wołczyna Jan Burzyński. Pierwszy Statut zarejestrowany został w Sądzie Okręgowym w Opolu pod datą 17 września 1946 r.

Siedzibą Banku był budynek mieszczący się w Rynku, tam, gdzie dzisiaj mieści się Filia Banku. Spółdzielczość bankowa w powojennej Polsce przechodziła różne zakręty i zawirowania, podobnie jak losy naszego Państwa. Były to dla banków czasy trudne i bardzo trudne. Bank Spółdzielczy w Wołczynie nie był wyjątkiem i podlegał tym samym regułom. Wraz ze zmieniającym się prawem, podporządkowaniem, na przemian ograniczaniem i rozszerzaniem uprawnień, statutami, zmieniała się także nazwa Banku. Obecny Bank powstał jako „Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Wołczynie”.
W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia przyszły czasy gminnych kas spółdzielczych (GKS), Bank zatem, został zmuszony do zmienienia się w „Gminną Kasę Spółdzielczą w Wołczynie z odpowiedzialnością udziałami”. Ta forma i zarazem nazwa przetrwała do 1956 roku kiedy powstała „Kasa Spółdzielcza w Wołczynie” . Lata sześćdziesiąte to lata tzw. SOP-ów ( spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych). Tak więc od 1961 r. „musiała” już funkcjonować „Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Wołczynie” , po to by w ostateczności w 1967 powrócić do pierwotnej nazwy Bank Spółdzielczy w Wołczynie, którą funkcjonuje do dziś.

Wraz z utworzeniem w 1975 roku Banku Gospodarki Żywnościowej po raz kolejny zmieniły się uwarunkowania działalności banków spółdzielczych. Nastąpiło kolejne ograniczenie roli samorządów. Powstały stanowiska dyrektorów banków spółdzielczych, którzy mieli wyższe kompetencje niż zarządy. Od takiego właśnie stanowiska Dyrektora Banku rozpoczęła w 1979 roku swą pracę w Banku Spółdzielczym w Wołczynie obecna Przewodnicząca Rady Nadzorczej Czesława Kosturek, która wprowadziła Bank w kolejny etap przemian, związany ze zmianami ustrojowymi zapoczątkowanymi 1989 r. Między innymi z jej inicjatywy w 1992r. powstał Gospodarczy Bank Południowo Zachodni S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako jeden z pierwszych niezależnych banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce. Bank Spółdzielczy w Wołczynie był zrzeszony w GBPZ S.A. nieprzerwanie aż do 2002r. Po kolejnej fali konsolidacji sektora i przekształceniu się GBPZ S.A. wraz i innymi zrzeszeniami w Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., na przekór swemu historycznemu wkładowi w tworzenie GBPZ, Bank Spółdzielczy w Wołczynie przystąpił do Spółdzielczej Grupy Bankowej utworzonej w tym samym okresie z inicjatywy Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.

Rudolf Nowak, kierujący Bankiem nieprzerwanie w latach 1946-1965, a po przejściu na emeryturę do 1980 roku, społecznie, jako honorowy Prezes Zarządu i Czesława Kosturek, która pracuje nieprzerwanie od 1979 r. to niewątpliwe dwie najwybitniejsze postacie w blisko sześćdziesięcioletniej historii Banku Spółdzielczego w Wołczynie.

Prawdziwa, prawie nieskrępowana, aktywność Banku, która daje faktyczne świadectwo o jego potencjale to w zasadzie dopiero lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia i czasy obecne. Między szeregiem zmian ustrojowych, także z początkiem lat 90-tych, banki spółdzielcze podjęły nowe wyzwanie – powołanie do życia organizacji związkowej, która miała być reprezentantem i obrońcą ich interesów. Już w marcu 1991 r. 130 najbardziej aktywnych banków spółdzielczych powołało do życia Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. BS w Wołczynie należał do tych najaktywniejszych , uczestniczył w założeniu KZBS i do dzisiaj pozostaje jego aktywnym członkiem.

Oprócz działalności bankowej Bank wypełnia swą misję także poprzez szeroką działalność społeczną i charytatywną na rzecz lokalnego środowiska. Organizuje i włącza się w kalendarz imprez środowiskowych organizowanych przez władze samorządowe gminy Wołczyn i Kluczbork. Wspomaga finansowo domy dziecka, hospicja, „zielone szkoły”, udziela pomocy finansowej i rzeczowej miejscowym szkołom , przedszkolom, OSP, sołectwom i parafiom.

Do najbardziej znanych imprez organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie zaliczyć można cykliczne już „Spotkanie orkiestr dętych”, które odbyły się w 2000, 2002 oraz w 2004 r. i przyciągnęły ponad 3 tysięczną widownię, były wspaniałą zabawą, a Bankowi przysporzyły wielu nowych klientów.

Na zakończenie opisu tej blisko sześćdziesięcioletniej już historii Banku Spółdzielczego w Wołczynie należy podkreślić, że głównie tworzą ją jednak, oprócz pracowników i członków, przede wszystkim niezliczone rzesze Klientów, dzięki którym Bank funkcjonuje i miejmy nadzieję będzie realizował swą misje przez wiele następnych dziesięcioleci.