Bank Spółdzielczy w Wołczynie w każdej placówce zapewnia kompleksową, profesjonalną obsługę ubezpieczeniową, zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klientów.
Przed zawarciem umowy ubezpieczenia zawsze określane są na podstawie uzyskanych od Klienta informacji, jego wymagania i potrzeby oraz podawane są w zrozumiałej formie obiektywne informacje o produkcie ubezpieczeniowym, w celu umożliwienia Klientowi podjęcia świadomej decyzji.

INFORMACJE DLA KLIENTA:

 1. Dane Agenta ubezpieczeniowego: Bank Spółdzielczy w Wołczynie, adres siedziby: ul. Opolska nr 5, gmina Wołczyn, powiat Kluczborski, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000014034, NIP 751-000-47-91, REGON 000504396.
 2. Dystrybucja ubezpieczeń: Bank Spółdzielczy w Wołczynie jest Agentem ubezpieczeniowym, wykonującym działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń:
  1) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa,
  2) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa,
 3. Rejestr agentów ubezpieczeniowych: Bank Spółdzielczy w Wołczynie wpisany jest do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod numerem 11193829/A. Rejestr agentów ubezpieczeniowych dostępny jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego tj.: https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych można sprawdzić:
  1) poprzez wypełnienie „formularza do sprawdzenia czy dany agent jest zarejestrowany w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych”, znajdującego się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. W celu sprawdzenia wpisu należy wypełnić w oknie wyszukiwarki co najmniej 1 pole wpisując nr agenta tj.: 11193829/A lub firmę/nazwę, pod którą wykonywana jest działalność agencyjna tj.: Bank Spółdzielczy w Wołczynie lub
  2) przez złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny: Biuro Podawcze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

 4. W związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia, Agent otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji płatnej przez zakłady ubezpieczeń uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.
 5. Reklamacje, skargi: klient może w każdym czasie złożyć reklamację/ skargę na działanie Banku Spółdzielczego w Wołczynie w zakresie niezwiązanym z udzieloną ochroną ubezpieczeniową lub wystąpić z wnioskiem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

  Klient może złożyć za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Wołczynie reklamację/skargę na działanie zakładu ubezpieczeń lub wystąpić z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporów pomiędzy zakładem ubezpieczeń a klientem do Rzecznika Finansowego o przeprowadzenie pozasądowego rozwiązywania sporów związanego z umową ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przeciwko zakładowi ubezpieczeń według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń przez spadkobiercę ubezpieczonego lub spadkobiercę uprawnionego z umowy ubezpieczenia przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały uregulowane w Ogólnych/Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia.

 6.  Agent nie posiada akcji zakładów ubezpieczeń:
   1) Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
   2) Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zakładu ubezpieczeń;

 7. Zakłady ubezpieczeń:
  1. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  2. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  nie posiadają akcji Agenta uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Agenta.


  Pełnomocnictwa:

1) pełnomocnictwo Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
2) pełnomocnictwo Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Pracownicy Banku oferujący ubezpieczenia okazują Klientowi przy pierwszej czynności, a później na każde żądanie Klienta pełnomocnictwo:
a. udzielone Bankowi przez zakład ubezpieczeń, którego produkt ubezpieczeniowy jest oferowany,
b. udzielone pracownikowi przez Bank, upoważniające do działania w imieniu Banku jako agenta ubezpieczeniowego (dokument pełnomocnictwa dla osoby fizycznej wykonującej w imieniu Banku Spółdzielczego w Wołczynie czynności agencyjne).

Aby wykupić ubezpieczenie wystarczy skontaktować się z wybraną placówką Banku Spółdzielczego w Wołczynie. Nasi pracownicy udzielą potrzebnych informacji i odpowiedzą na pytania.

korzystanie z serwisu oznacza akceptację Polityki Cookies